Regulamentul de organizare și funcționare

 

REGULAMENT DE ORGNIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI TELEORMAN

 

VIZIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI TELEORMAN:

Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman doreşte să devină o instituţie europeană modernă, pledând pentru excelenţă, compatibilă cu instituţii similare din Uniunea Europeană, cu rol pro-activ în reforma structurilor administraţiei publice locale şi regionale prin armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană.

 MISIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI TELEORMAN:

Misiunea Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman este garantarea respectării legii, oferirea unor servicii de calitate, cu promptitudine şi profesionalism, în deplină transparenţă.

VALORILE INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI TELEORMAN:

Respectarea legalităţii, imparţialitate, obiectivitate, transparenţă, eficienţă, profesionalism, orientare către cetăţean, responsabilitate, colaborare şi cooperare.

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman, denumită în continuare instituţie, este instituţia publică cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu care este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Constituţiei României, Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 – Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (nu sunt acte normative in temeiul carora este organizata si functioneaza – consider ca aceste acte normative trebuiesc eliminate), H.G.R. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative;

(2)Rolul Instituţiei Prefectului este de a îndeplini atribuţiile şi prerogativele conferite Prefectului prin Constituţie, legea privind Instituţia Prefectului şi alte acte normative;

(3)Prefectul este ordonator terţiar de credite;

(4)Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman îşi are sediul, denumit Prefectură, în Palatul Administrativ, situat în Municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 178, Judeţul Teleorman.

(5) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, denumit în continuare Regulament, stabileşte structura organizatorică, atribuţiile conducerii Instituţiei Prefectului, serviciilor şi compartimentelor de specialitate, funcţionarea instituţiei, şi statutul personalului instituţiei.

Art.2. Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.

Art.3. Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.

 

CAPITOLUL II

 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUŢIEI

SECŢIUNEA 1- a

 CONDUCEREA INSTITUŢIEI, PREFECTUL ŞI SUBPREFECTUL

 

Art. 4. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local.

Art. 5. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, Prefectul este ajutat de un subprefect.

Art. 6. (1) Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici.

(2)Activitatea Prefectului se întemeiază pe principiile:

 1. legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţi!;
 2. transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public;
 3. eficienţei;
 4. responsabilităţii;
 5. profesionalizării;
 6. orientării către cetăţean.

 

SECŢIUNEA a 2-a

 STRUCTURILE DE SPECIALITATE

Art. 7. – (1) Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului se aprobă de Prefect pe baza structurii – cadru de organizare a Instituţiei Prefectului prevăzută în anexa nr. 1 la H.G.r. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituţia prefectului, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Structurile de specialitate ale Instituţiei Prefectului, se pot organiza, în condiţiile legii, prin Ordin al Prefectului, la nivel de servicii şi compartimente, după caz, în funcţie de specificul fiecărei activităţi.

(3)Personalul din cadrul Instituţiei Prefectului este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual.

(4)Numirea, respectiv încadrarea, precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă ale personalului contractual din cadrul Instituţiei Prefectului se efectuează prin Ordin al Prefectului, în condiţiile legii.

(5)Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale prefectului și subprefectului se efectuează în condiţiile legii.

(6)Numărul maxim de posturi şi structura posturilor aferente Instituţiei Prefectului se stabilesc anual prin ordin al MAI, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura posturilor aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne .

Art. 8. – În subordinea Prefectului se organizează şi funcţionează:

 1. Cancelaria prefectului
 2. Corpul de control al prefectului
 3. Serviciul financiar – contabilitate, resurse umane, informatica și administrativ
 4. Serviciul proiecte, strategii și programe guvernamentale, dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate, situații de urgență și relații internaționale
 5. Serviciul controlul legalităţii, contencios administrativ, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, aplicarea apostilei, procesul electoral, relaţia cu autorităţile locale
 6. Serviciul public comunitar pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple
 7. Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
 8. Compartimentul audit intern
 9. Compartimentul afaceri europene

Art. 9. – La Corpul de control al Prefectului funcţionează personal cu studii superioare de lungă durată  juridice, încadrat în condiţiile legii.

Art. 10.– (1) în cadrul Instituţiei Prefectului se organizează şi funcţionează Cancelaria Prefectului.

(2)Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele funcţii de execuţie de specialitate specifice: directorul cancelariei, un consilier, un consultant şi secretarul cancelariei.

(3)Funcţia de secretar al cancelariei se asimilează din punct de vedere al salarizării cu funcţia de şef de cabinet. Pot fi numite în funcţia de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii, în condiţiile legii

(4)Personalul din cadrul Cancelariei Prefectului este numit sau eliberat din funcţie de către Prefect.

(5)Personalul din cadrul Cancelariei Prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat, în condiţiile legii, pe durata exercitării funcţiei publice de către înaltul funcţionar public.

(6)Activitatea Cancelariei Prefectului este coordonată de director, care răspunde în faţa Prefectului în acest sens.

Art. 11. – Serviciile şi compartimentele din structura lor de organizare, din cadrul Instituţiei Prefectului sunt:

a) Serviciul controlul legalităţii, contencios administrativ, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, aplicarea  apostilei, procesul electoral, relaţia cu autorităţile locale în cadrul căruia funcţionează:

 • Compartimentul controlul legalităţii, contencios administrativ și aplicarea apostilei;
 • Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu ;
 • Compartimentul informare, relații publice, secretariat.

b) Serviciul financiar – contabilitate, resurse umane și administrativ, în cadrul căruia funcţionează:

 • Compartimentul financiar-contabilitate;
 • Compartimentul resurse umane;
 • Compartimentul administrativ;
 • Compartimentul achiziţii publice.

c) Serviciul proiecte, strategii și programe guvernamentale, dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate, situații de urgență, relații internaționale, în cadrul căruia funcţionează:

 • Compartimentul proiecte, strategii și programe guvernamentale, dezvoltare economică și relații internaționale;
 • Compartimentul servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice;
 • Compartimentul situații de urgență, ordine publică;

d)  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în cadrul căruia funcţionează:

–  Compartimentul regim permise de conducere şi examinări;

–  Compartimentul înmatriculare şi evidenţa vehiculelor;

–  Compartimentul informatic.

e) Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, în cadrul căruia funcţionează:

– Compartimentul emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări;

– Compartimentul informatică;

– Compartimentul restricţii.

 

CAPITOLUL III

 ATRIBUŢIILE PREFECTULUI, SUBPREFECTULUI

ŞI STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ALE INSTITUŢIEI PREFECTULUI

 

SECŢIUNEA 1-a – ATRIBUŢIILE PREFECTULUI

Art. 12. – (1) Prefectul conduce instituţia şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului, exercitându-şi autoritatea şi competenţa prevăzute de lege, îndeplinind, în calitate de reprezentant al Guvernului următoarele atribuţii principale:

(2) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură, la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;

b) acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;

c) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;

d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;

e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului;

f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;

g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;

h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;

i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;

j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;

k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană;

l) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;

m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%.

            (2) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.

Art. 13.Actele prefectului

    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile legii.

    (2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

    (3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.

    (4) Ordinul prefectului, care conţine dispoziţii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţă publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate.

    (5) Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţă şi sunt executorii.

    (6) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Afacerilor Interne

    (7) Ordinele emise de către Prefect, pot fi anulate, la propunerea Ministerul Afacerilor Interne către Guvern, dacă sunt considerate nelegale sau netemeinice.

    (8) Prefecţii sunt obligaţi să comunice ordinele emise potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 340/2004, conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale.

    (9) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

    (10)   Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate să comunice de îndată prefecţilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.

Art. 14. – În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.

Art. 15. – (1) Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele atribuţii de conducere şi control precum:

 1. verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate;
 2. verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
 3. analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial care au ca scop creşterea calităţii serviciilor publice;
 4. organizarea unor achiziţii publice prin programe comune mai multor servicii publice deconcentrate din judeţ:
 5. reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate;
 6. alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(2) La solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei Primului-Ministru, după caz, Prefectul asigură, prin consilierii juridici ai Instituţiei Prefectului, reprezentarea Guvernului sau a primului-ministru în faţa instanţelor judecătoreşti.

  

SECŢIUNEA a 2-a

 ATRIBUŢIILE SUBPREFECTULUI

Art. 16. – (1) Subprefectul îndeplinește, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de MAI sau de către prefect.

    (2) Subprefecţii au următoarele atribuţii principale:

1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:

a) analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;

b) examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;

c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;

d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;

e) asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;

f) întocmirea proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;

g) dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului;

h) urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;

i) gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:

a) asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;

b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

c) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia către Ministerul Administraţiei şi Internelor;

d) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

e) primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;

f) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului;

h) îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului;

i) gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

j) stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;

k) înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;

l) acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;

m) verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin <LLNK 11999 66130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin <LLNK 12000    52 10 201   0 17>Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;

n) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;

o) asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;

p) exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.

    (3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către subprefectul care are sarcina de a le pune în aplicare.

Art. 17. (1) Atribuţiile care revin fiecărui subprefect se stabilesc prin ordin al prefectului.

    (2) În lipsa prefectului, atribuţiile acestuia se asigură de către subprefectul desemnat prin ordin al prefectului.

Art. 18. – în lipsa Prefectului, atribuţiile acestuia se Asigură de către subprefect, în baza unui ordin al prefectului.

Art. 19. Prefectul şi subprefectul răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ALE INSTITUŢIEI

Art. 20. Corpul de control al Prefectului are următoarele atribuţii:

 1. desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a Prefectului;
 2. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control al Prefectului colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;
 3. verifică sesizările adresate Prefectului în care soluţionarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate;
 4. ca urmare a acţiunilor întreprinse, întocmeşte note de constatare/rapoarte pe care le comunică Prefectului;
 5. aduce la cunoştinţa Prefectului cazurile de nerespectare a legii semnalate de mass- media, autorităţi, instituţii publice şi cetăţeni şi propune organizarea de controale pentru verificarea aspectelor de încălcare a legii.
 6. Raspunde de gruparea documentelor in unitati arhivistice potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva si predarea acestora la depozitul arhivei , conform prevederilor legale.

Art. 21.Cancelaria Prefectului

(1) Cancelaria prefectului are următoarele atribuţii principale:

a) asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului;

b) analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a subprefecţilor cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;

c) organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;

d) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului şi a subprefecţilor;

e) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului;

f) coordonează realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei prefectului;

g) punerea la dispoziţia mijloacelor de informare în masă a informaţiilor destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;

h) realizarea documentării necesare în vederea elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

g) Răspunde de gruparea documentelor în unitati arhivistice potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și predarea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale.

(8) Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului.

Art. 22.Serviciul proiecte, strategii și programe guvernamentale, dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate, situații de urgență,  relații internaționale are următoarele atribuţii:

 1. Compartimentul Proiecte, Strategii și Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică și Relații Internaționale îndeplinește următoarele atribuții:

Realizarea politicilor naţionale, a celor de integrare europeană si a planului de măsuri pentru integrare europeană si intensificare a relaţiilor externe

Integrare prin informare și comunicare

 1. Întocmeşte anual Planul de acţiuni pentru integrare europeană și relații externe al Instituției Prefectului.
 2. acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor și a tuturor reglementărilor privind integrarea europeană adoptate la nivel central.

Accesarea fondurilor naționale și internaționale

 1. întocmește și implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul programelor în care instituția prefectului este eligibilă;
 2. informează autoritățile administrației publice locale și persoanele interesate cu privire la accesarea programelor cu finanțare națională și externă (din bugetul Uniunii Europene și al altor organisme internaționale);
 3. acordă asistență autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate pentru accesarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
 4. monitorizează stadiul implementării proiectelor implementate la nivelul autorităților publice locale și al instituțiilor publice din județ și oferă sprijin, când este cazul, pentru depășirea disfuncționalităților apărute.

Dezvoltare economică; Strategii și programe guvernamentale

 1. prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
 2. realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin MAI;
 3. monitorizează modul de aplicare în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
 4. crează condiţiile necesare unei dezvoltări durabile a judeţului, prin promovarea parteneriatelor la nivel local şi generarea de proiecte şi programe de dezvoltare economico-socială viabile;
 5. colaborează cu agenții economici din județ, cuprinși în eșantionul anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, pentru întocmirea şi transmiterea anchetelor de conjunctură;
 6. examinează proiectele bugetelor, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;

Relații internaționale

 1. întocmeşte, gestionează (prin evidenţa centralizată) şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a Instituţiei Prefectului;
 2. organizează evenimentele de relații internaționale în care este implicată Instituția Prefectului;
 3. elaborează rapoartele de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;

Relația cu societatea civilă/mediul nonguvernamental

 1. acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu afacerile europene şi participă la programele societăţii civile în acest domeniu;
 2. încurajează colaborarea cu societatea civila in derularea de proiecte de dezvoltare locala, finantate din fonduri nerambursabile.
 3. asigură secretariatul Comisiei de Dialog Social; verifică modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Comisiei de Dialog Social; realizează și transmite informări către Ministerul Muncii, cu privire la desfășurarea ședințelor Comisiei de Dialog Social;

Egalitate de șanse

 1. gestionează întâlnirile de lucru ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice;
 2. asigură funcționalitatea Biroului Județean pentru romi;
 3. asigură documentarea necesară și elaborarea documentelor referitoare la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor;
 4. sprijină realizarea unui parteneriat viabil intre structurile administrației publice si comunitățile de romi;

Alte atribuții:

 1. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competențelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin Ordin al Prefectului;
 2. răspunde de gruparea documentelor in unitati arhivistice potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva si predarea acestora la depozitul arhivei , conform prevederilor legale;
 3. soluţionează scrisorile, reclamaţiile şi sesizările adresate instituţiei conform repartiţiei efectuate de conducere;

2.Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilități Publice

Aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor și a celorlalte acte normative, precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte documente de politică publică

 1. întocmeşte anual Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
 2. elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
 3. urmărește, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 4. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;

Coordonarea și monitorizarea serviciilor publice deconcentrate

 1. asigură secretariatul tehnic al colegiului prefectural;
 2. monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate.
 3. elaborează, atunci când este cazul, propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
 4. asigură transmiterea hotărârilor adoptate în cadrul colegiului prefectural şi monitorizează îndeplinirea acestora;
 5. Elaborează proiectele ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate (cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate).
 6. monitorizează derularea Programului LAPTE CORN FRUCTE în școli;

3. Compartimentul Situații de Urgență, Ordine Publică

Monitorizarea serviciilor de utilități publice la nivelul județului.

Gestionarea situațiilor de urgență

 1. asigură transmiterea avertizărilor și atenționărilor privind producerea unor evenimente meteorologice sau hidrologice periculoase către autoritățile administrației publice locale.
 2. asigură îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
 3. întocmește rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum şi a măsurilor întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează MAI;
 4. participă la evaluarea pagubelor produse pe timpul situațiilor de urgență;
 5. asigură centralizarea datelor în vederea acordării de ajutoare umanitare în scopul protecției populației afectate de calamități naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
 6. verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
 7. asigură desfășurarea activității Centrului Local de Combatere a Bolilor, întocmind rapoarte și informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor, până la dispariția lor.

Ordine și siguranță publică

 1. colaborează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru efectuarea atribuţiunilor ce-i revin pe linie de siguranţă, linişte şi ordine publică;
 2. întocmeşte rapoarte şi informări referitor la creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Teleorman;
 3. monitorizează aplicarea prevederilor Ordinului comun pentru constituirea echipelor mixte ce efectuează controale conform competenţelor legale în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate;
 4. organizează întâlnirile Comisiei județene pentru prevenirea traficului de fiinţe umane la solicitarea Centrului Regional București al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane;

Alte atribuții

 1. soluţionează scrisorile, reclamaţiile şi sesizările adresate instituţiei conform repartiţiei efectuate de conducere;
 2. răspunde de gruparea documentelor în unități arhivistice potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și predarea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale;
 3. Organizarea videoconferințelor și a ceremoniilor publice prilejuite de comemorarea diverselor evenimente

Art. 23.Serviciul financiar – contabilitate, resurse umane, informatica și administrativ are următoarele atribuţii:

 (I) Compartimentul financiar-contabilitate

 1. Întocmește lucrările referitoare la proiectul bugetului anual, anexe, note de fundamentare pe care le prezintă spre aprobare conducerii  Instituției prefectului și MAI;
 2. Întocmește și solicită aprobarea listei de investiții pentru obiectivele propuse;
 3. Asigură intocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanţelor de verificare;
 4. Verifică încadrarea operațiunilor în bugetul de cheltuieli aprobat precum și a tuturor operațiunilor legate de execuția bugetului;
 5. Solicită deschiderile de credite bugetare lunar, retrageri de credite și rectificări (suplimentări/diminuări) ale bugetului de venituri și cheltuieli, atunci când este cazul;
 6. Întocmește conturile de executie lunară și situațiile financiare contabile trimestriale și anuale privind execuția bugetului de cheltuieli;
 7. Înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişele de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
 8. Ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale şi face raportările necesare;
 9. Urmărirea şi verificarea registrului de casă;
 10. Înregistrarea valorică şi cantitativă în contabilitate a materialelor şi obiectelor de inventar;
 11. Verifică modul de exploatare al autovehiculelor din dotarea instituției;
 12. Răspunde de organizarea și desfășurarea inventarierii anuale a bunurilor, valorificarea rezultatului inventarierii, casarea și declasarea bunurilor și face propuneri de eventuale pagube constatate la inventariere;
 13. Răspunde de exercitarea controlului financiar preventiv în condițiile legii asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale ale instituţiei.
 14. Anual, grupează documentele în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă al instituției prefectului.

     (II) Compartimentul resurse umane:

 1. Întocmeşte statele de plată, precum şi declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat si transmite la termen declarația 112;
 2. Calcularea certificatelor medicale şi efectuarea plăţii acestora lunar și întocmirea cererii de recuperare de la Casa Județeană de Sănătate Teleorman a concediiilor medicale din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate ;
 3. Întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul instituţiei şi urmăreşte acordarea de timp liber corespunzator si acordarea platii numai cu încadrarea în plafonul prevăzut de lege şi în bugetul aprobat la acest articol ;
 4. Întocmeşte situaţiile privind execuţia bugetară şi monitorizarea cheltuielilor de personal;
 5. Completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
 6. Efectuarea tuturor plăţilor şi încasarea sumelor ce se derulează prin casieria Instituţiei ;
 7. Întocmirea şi predarea zilnică a registrului de casă ;
 8. Încasarea plăcuțelor de înmatriculare, cv permiselor de conducere, autorizații provizorii, certificate de înmatriculare, tarif preferențial și de păstrare, pe baza dispoziției de încasare, depunerea lor în contul deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria și virarea lor zilnic în contul Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a autovehiculelor și R.A. Administrația Patrimoniului Protocolului de stat;
 9. Organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi asigură întocmirea documentației necesare;
 10. Ţine evidenţa fişelor de post pentru personalul instituţiei şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
 11. Răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, alte sporuri);
 12. Controlează respectarea disciplinei muncii;
 13. Urmărește planificarea concediilor de odihnă, ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;
 14. Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat la cerere;
 15. Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu de specialitate al prefectului;
 16. Întocmește fișa de lichidare a personalului în caz de demisie, încetare, transfer, pensionare;
 17. Realizează lucrările privind activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din instituţie, în funcţie de programele trimise de Centrele de Perfecţionare din ţară;
 18. Întocmeşte şi transmite Planul anual de ocupare a funcțiilor publice, modalităţile de ocupare a acestora în vederea elaborării de către ANFP a Planului anual de ocupare a funcţiilor publice; realizează schimbul de informaţii cu ANFP şi colaborează la actualizarea bazei de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici;
 19. Asigură întocmirea documentaţiei privind promovarea, respectiv, acordarea, modificarea sau sistarea unor drepturi salariale personalului din aparatul tehnic de specialitate al institutiei ;
 20. Monitorizeaza procesul de evaluare a performanțelor individuale;
 21. Întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul Institutiei Prefectului.
 22. Anual grupează documentele în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă al instituției prefectului.

    (III) Compartimentul administrativ:

 1. Asigură gestionarea materialelor consumabile procurate;
 2. Asigură aprovizionarea bunurilor achiziționate de la operatorii economici de pe raza municipiului Alexandria (pentru care nu se asigura transportul gratuit);
 3. Asigură aprovizionarea birourilor cu bunuri materiale si produse de protocol în baza referatelor de eliberare din magazie, pentru eliberare întocmind bonuri de consum;
 4. Răspunde de întocmirea fişelor de magazie şi a celor de inventar;
 5. Întocmește, în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul umător, referatele de necesitate pentru asigurarea funcționării optime a mijloacelor auto din dotarea instituției (ex. consumabile, combustibil, piese de schimb cu durată de viață redusă, anvelope, servicii de reparații, înlocuiri/echilibrări roți, inspecții tehnice periodice, spălări auto, asigurări CASCO și RCA etc.), asigurarea materialelor de curățenie și a serviciilor de curățenie, asigurare service aparate aer condiționat, asigurarea materialelor electrice (neoane, startere, becuri, prize, întrerupătoare, prelungitoare, baterii etc), asigurare coroane flori ceremoniale;
 6. Organizează şi asigură accesul în palatul administrativ, precum şi aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 7. Verifică modul în care își desfășoară activitatea persoanele care prestează servicii de curătenie atât în sediul instituției, cât și la sediile serviciilor publice comunitare și ia măsuri de eficientizare a activității acestora în vederea asigurării întreținerii curățeniei inclusiv pe holuri și la intrarea în instituție;
 8. În situația apariției unor defecțiuni (ex. prize, comutatoare sau neoane arse, chiuvete înfundate sau baterii defecte, rezervor wc blocat etc.) informează, de îndată, șeful ierarhic superior în vederea demarării procedurii de remediere a defecțiunilor;
 9. Răspunde de înregistrarea, utilizarea și păstrarea în bune condiții a documentelor cu regim special;
 10. Asigură buna desfăşurare a activităţii de executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto din dotare, respectarea actelor normative privind normarea parcului auto, consumul de carburanţi şi lubrefianţi, folosirea raţională a acestora şi menţinerea permanentă în stare de funcţionare;
 11. Emite foile de parcurs pentru șoferi, completează data emiterii, identificarea autovehiculului, numele conducătorilor auto, rulajele la care se execută urmatoarea revizie tehnică, kilometri la bord (de la care începe evidența rulajului pe urmatoarea foaie de parcurs după confruntarea datelor din foile de parcurs cu indicația de la bordul autovehiculului), calculează și înscrie pe foile de parcurs totalul kilometrilor parcurși, consumul normat de carburanți și certifică prin semnătură operatiunile efectuate;
 12. Lunar, întocmește Faz-uri și situația centralizată a consumului de carburant pentru mijloacele auto din dotarea instituției și raportează trimestrial sau ori de câte ori i se solicită, la Direcția Generală Logistică din cadrul Ministerului Afacrilor Interne;
 1. Întocmește și păstrează dosarul tehnic pentru fiecare autovehicul (conţine cartea de identitate a autovehiculului, carnetul de service şi manualul de utilizare (similar), un exemplar din inventarul completului, procesele-verbale de predare-primire, actele de constatare tehnică, precum şi copii ale actelor justificative contabile privind mişcarea bunului şi ale documentelor de provenienţă, cum sunt: factură, ordin de distribuţie, proces-verbal de preluare prin transmitere fără plată, donaţie, comodat etc);
 2. Îndeplinește toate celelalte obligații ce îi revin, conform prevederilor Ordinului 599/2008;
 3. Raspunde de gruparea documentelor în unități arhivistice potrivit problematicii si termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și predarea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale.

 

 (IV) Compartimentul achizitii publice

 1. Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, al strategiei anuale de achizitii, pe baza necesităţilor şi priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante; modificarea planului anual de achizitii si a strategiei anuale, atunci când este necesar;
 2. Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 3. Asigură respectarea obligației de a derula procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, utilizând sistemul electronic al achizițiilor publice (SICAP);
 4. Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
 5. Anual grupează documentele în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă al instituției prefectului.

(V) Compartimentul Informatica

 1. Administrează sistemul informatic integrat de management al documentelor, conform procedurilor aprobate;
 2. Asigură asistenţă pentru activităţile informatice, acordă consultanţă şi instruieşte personalul aparatului de specialitate sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul instituţiilor de specialitate;
 3. Asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC şi protecţia datelor în sistemul infosec, desfăşurând activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare şi instrucţiunilor structurilor de specialitate din cadrul MAI;
 4. Anual grupează documentele în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă al instituției prefectului.
 5. Răspunde de implementarea aplicaţiilor si sistemelor informatice si utilizarea corespunzătoare a tehnicii de calcul din dotarea prefecturii;
 6. Asigură gestionarea, buna funcționare și actualizarea periodică a  programelor informatice instalate și utilizate de angajații instituției;
 7. Asigura publicarea pe site-ul institutiei a informatiilor ca fiind de interes public si informatii a caror publicare este impusa prin acte normative si angajamente asumate institutional;

 (VI) Cu privire la Comitetul de securitate și sănătate în muncă

 1. Analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;
 2. Efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor propii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
 3. Atribuții cu privire la activitatea de securitate și sănătate în muncă – elaborează, urmăreşte şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
 4. Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire şi instrucţiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor de muncă;
 5. Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 6. Asigură participarea la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de HGR nr. 1425/2006;

 

(VII) Cu privire la activitatea de preluare şi gestionare a fondului arhivistic:

Responsabilul cu arhiva

 1. Inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic al institutiei;
 2. Asigură legătura cu Arhivele Naționale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
 3. Verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, documentele grupate în unități arhivistice, pentru păstrarea în arhivă;
 4. Tine evidenta tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă ;
 5. Asigură păstrarea documentelor deţinute în arhivă în condiţii corespunzătoare;
 6. Verifică modul de păstrare în timp a documentelor;
 7. Pune la dispoziţie, în anumite situaţii și conform prezentei proceduri, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, pe baza registrului de depozit;
 8. Este secretarul comisiei de selecţionare și, în această calitate, convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termenele de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare.
 9. Intocmește Nomenclatorul arhivistic pe baza propunerilor șefiilor/responsabililor de compartimente, urmărește avizarea și aprobarea acestuia, potrivit
 10. Asigură difuzarea Nomenclatorului arhivistic tuturor serviciilor/compartimentelor din cadrul Instituției Prefectului – Jud. Teleorman.

 

(VIII) Cu privire la  activitatea de mediu

Responsabilul de mediu

 1. Întocmește documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie;
 2. Revizuie/actualizeaza anual, Planul de actiune in domeniul protectiei mediului;
 3. Propune şi supune aprobării conducătorului unităţii măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu;
 4. Prezintă conducătorului unităţii informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului;
 5. Verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor şi materialelor în derularea activităţii specifice;
 6. Elaborează anual raportul privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecţiei mediului de la eşalonul superior până la data de 15 ianuarie, pentru anul precedent;
 7. Colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu;
 8. Urmărește implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în unitatea proprie, inclusiv pentru structurile asigurate logistic, pe domeniul asigurat;

Participă la convocări/simpozioane de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eşaloanelor superioare;

 1. Întocmește şi actualizează permanent dosarul de mediu;
 2. Semestrial si ori de cate ori este nevoie, convoaca Comisia de Protectie a Mediului si Ecologie al carei secretar este.
 3. Intocmeste Planul de masuri privind gestionarea deseurilor la nivelul institutiei si il supune avizarii CPME.
 4. Lunar completeaza fisele de evidenta a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu generat si transmite la minister – D.G.L. datele centralizate in registrul de evidenta a deseurilor colectate selectiv pentru luna anterioara.

(IX) Cu privire la  activitatea de gestionare a deseurilor

Responsabilul cu implementarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor

 • Intocmeste Planul anual de masuri privind colectarea selectiva a propriilor deseuri, potrivt Legii nr.132/2010.
 • Implementeaza programul de informare şi instruire a propriilor angajaţi cu privire la organizarea colectării selective a deşeurilor in cadrul institutiei.
 • Anual solicita structurii de achizitii demararea incheierii de contracte pentru predarea catre operatori economici autorizati a tuturor categoriilor de deseuri generate si stocate temporar la nivelul institutiei.
 • Lunar, pana la 05 ale lunii, transmite responsabilului cu mediul bonuri privind cantitatile de desuri colectate selectiv pentru luna anterioara.
 • Preda deseurile catre operatorul economic autorizat incheind  proces-verbal de predare-primire/preluare a deseurilor si aviz de insotire a marfii.

 

Art. 24. – Serviciul controlul legalităţii, contencios administrativ, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, aplicarea  apostilei, procesul electoral, relaţia cu autorităţile locale  îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

(I) Compartimentul Controlul Legalității, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei are următoarele atribuţii principale:

 1. ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 2. examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
 3. verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;
 4. propun prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
 5. întocmeşte documentaţia şi formulează acţiunii pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti, susţin în faţa acestora acţiunea formulată, promovează căile de atac,atunci când este cazul;
 6. elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;
 7. avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalităţii;
 8. întocmesc documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
 9. acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
 10. efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmesc documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean;
 11. efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
 12. desfăşoară acţiuni de îndrumare metodologică privind modul de exercitare de către primari şi de preşedintele consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 13. avizează pentru legalitate contractele încheiate de Instituţia Prefectului;
 14. asigură asistenţă juridică structurilor din cadrul instituţiei;
 15. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competentelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 16. soluţionează petiţiile repartizate de conducerea prefecturii conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, redactând răspunsurile formulate;
 17. participă in comisiile de examinare a candidaţilor înscriși la examen sau concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în aparatul propriu de specialitate al autorităţilor publice municipale, orăsenești și comunale;
 18. conlucrează cu compartimentele din aparatul de specialitate al instituţiei prefectului şi, după caz, al aparatului propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local;
 19. întocmește, pe baza datelor statistice oficiale, proiectul de ordin privind stabilirea numărului de consilieri locali si judeţeni și îl supune spre aprobare prefectului;
 20. întocmește graficul de convocare a consiliilor locale și a consiliului judeţean în sedinţele de constituire;
 21. verifică documentaţia şi aplică apostila pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin O.G. nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. ţine evidenţa ştampilelor şi a sigiliilor din cadrul instituţiei;
 23. Răspunde de gruparea documentelor în unități arhivistice potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și predarea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale.
 24. întocmește documentația în vederea încetaări de drept a mandatelor de consilier local sau de primar în condițiile Legii nr. 343/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare
 25. Analizează temeinicia motivelor invocate şi verifică veridicitatea şi autenticitatea semnăturilor de pe cererea cetăţenilor ce solicită organizarea referendumului pentru încetarea înainte de termen a mandatului primarului, analiză în baza căreia prefectul propune motivat Guvernului organizarea referendumului.
 26. Activităţi pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
 27. Asigură secretariatul Comisiei de atribuire de denumiri constituită la nivelul judeţului Teleorman potrivit prevederilor art. 3 din OG nr. 63/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
 28. ) Îndeplinește și alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului.

(II) Compartimentul Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu are următoarele are următoarele atribuţii principale:

 1. urmăreşte aplicarea actelor normative cu caracter reaparatoriu respectiv:
 • Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997; Legea nr. 193/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 • Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;
 • Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi alte acte cu caracter reparatoriu care vor apărea luând măsurile legale şi necesare realizării scopului adoptării acestor legi.
 1. analizează plângerile introduse la instanţele judecătoreşti de cetăţeni nemulţumiţi de soluţiile date de Comisia judeţeană de stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi după caz recursurile introduse de aceştia, formulând întâmpinări în acest sens, prezentându-le prefectului spre aprobare şi înaintarea lor la instanţele judecătoreşti;
 2. analizează plângerile şi recursurile în procesele unde prefectul sau instituția prefectului este parte care au ca obiect aplicarea actelor cu caracter reparatoriu mai puţin cele referitoare la fondul funciar;
 3. reprezintă prefectul în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele privind aplicarea actelor cu caracter reparatoriu;
 4. înaintează, la cererea judecătoriilor, împreună cu secretariatul tehnic de fond funciar, documentele necesare soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 5. asigură asistenţa juridică compartimentelor din Instituţia Prefectului;
 6. informează lunar şi ori de câte ori este cazul despre modul în care s-au soluţionat cauzele aflate pe rol la instanţele de judecată privind legile cu caracter reparatoriu;
 7. ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată în care este implicată instituţia prefectului, precum şi evidenţa termenelor de judecată, conform citaţiilor primite;
 8. ţine evidenţa hotărârilor Comisiei judeţene de fond funciar modificate sau anulate de instanţele judecătoreşti, asigură comunicarea către comisiile locale de fond funciar a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti rămase definitive;
 9. soluţionează petiţiile repartizate de conducerea prefecturii conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, redactând răspunsurile formulate;
 10. asigură lucrările tehnice de secretariat ale comisiilor constituite la nivelul Instituţiei Prefectului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003;
 11. întocmeşte proiecte de ordin pentru restituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor conform legilor fondului funciar;
 12. participă în comisiile de examinare a candidaţilor înscriși la examen sau concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în aparatul propriu de specialitate al autorităţilor publice municipale, orăsenești și comunale.
 13. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competențelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului.
 14. Întocmeşte documentaţia şi prezintă în Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor propuneri pentru soluţionarea contestaţiilor la Legea nr. 18/1991, republicată, la Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, la Legea nr. 247/2005 şi la Legea nr. 193/2007 pentru localităţile repartizate.
 15. Verifică documentațiile transmise de comisiile locale de fond funciar la Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere.
 16. Prezintă în ședintele de lucru ale colectivului tehnic de lucur al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere documentațiile transmise de comisiile locale de fond funciar.
 17. Răspunde de gruparea documentelor în unități arhivistice potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și predarea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale.
 18. Indeplinește și alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului.

(III) Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat

 1. asigură rezolvarea solicitărilor verbale sau scrise, privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Legii nr.544/2001, actualizata cu modificarile si completările ulterioare;
 2. gestionează modelele tip de formulare privind liberul acces la informaţiile de interes public şi le pune la dispoziţia persoanelor interesate;
 3. asigură organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare;
 4. realizează materiale informative specifice;
 5. actualizează anual buletinul informativ care va cuprinde informaţiile de interes public;
 6. asigură primirea, înregistrarea şi evidenţierea corespondenţei generale şi a petiţiilor adresate Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, o înregistrează şi o prezintă conducerii pentru viză;
 7. asigură primirea, înregistrarea şi repartizarea petiţiilor adresate Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, comunicarea către petent a răspunsului în termenul legal, îngrijindu-se şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
 8. asigură îndreptarea petiţiilor greşit înregistrate către autorităţile sau instituţiile publice în a căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţii;
 9. urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului la petiţii;
 10. organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi subprefect;
 11. asigură îndrumarea cetăţenilor care se adresează Instituţiei Prefectului – Judeţul în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul;
 12. participă la desfăşurarea audienţelor;
 13. asigură aplicarea HGR nr. 1723/2004, actualizată, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 14. asigură diseminarea informaţiei pe cale electronică – asigurarea transmisiei-recepţiei de date între Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman, Ministerului Afacerilor Interne şi alte organisme (e-mail);
 15. Activități specifice protecţiei datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.238/2009privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice şi ale Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr.27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.
 16. execută și participă, alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, la acţiuni de verificare, potrivit competențelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului.
 17. Activități specifice consilierului de integritate, respectiv:

1) asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei din MAI;

2) ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de către DGA;

3) propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire realizate de către personalul specializat al DGA;

4) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei;

5) sprijină personalul DGA în realizarea activităţilor de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

r)Asigură înregistrarea, difuzarea către persoanele fizice şi juridice nominalizate în ordin şi păstrarea ordinelor prefectului.

s)Răspunde de gruparea documentelor în unități arhivistice potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și predarea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale.

t) Îndeplinește și alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului.

 Art. 25. – (1) Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor are următoarele atribuţii:

 1. constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifica datele cuprinse în acesta;
 2. organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
 3. soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
 4. colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
 5. asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
 6. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal. în domeniul de competenţă;
 7. asigură soluţionarea petițiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
 8. Activități specifice protecţiei datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.238/2009privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice şi ale Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr.27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.

(2) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor  vor fi prevăzute detaliat în Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestui serviciu, care va avea un regim secret de serviciu.

Art. 26. – (1) Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple are următoarele atribuţii:

 1. soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii;
 2. administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 3. asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
 4.  organizează la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
 5. asigură soluţionarea petițiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor simple.
 6. Activități specifice protecţiei datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.238/2009privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice şi ale Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr.27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.

(2) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple  vor fi prevăzute detaliat în Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui serviciu, care va avea un regim secret de serviciu.

Art. 27. Compartimentul audit intern

 1. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern,
 2. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control intern ale entității publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
 3. Auditează, cel puţin o dată la 3 ani, sistemele de conducere şi control intern, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 4. Elaborează Raportul anual al activității de audit public intern

Art. 28. Compartimentul afaceri europene

 1. participă la elaborarea planului de actiuni pentru realizarea, în județ, a angajamentelor asumate de România în domeniul afacerilor europene;
 2. colaborează cu compartimentul juridic la acordarea avizului de legalitate al prefectului asupra actelor normative emise de către autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea conformitătii cu legislația comunitară;
 3. elaboreazä documente, informări cu privire la dosarele europene;
 4. Propune și desfășoară acțiuni de informare a autorităților publice locale și cetățenilor din judeș, cu privire la domeniul afacerilor europene;
 5. Acordă consultanță autorităților publice locale pe probleme referitoare la afaceri europene;
 6. Desfășoară activități menite să faciliteze cunoașterea, de către autoritățile administrației publice locale și de către cetățeni, a programelor cu finanțare externă inițiate și sustinute de Uniunea Europeană și alte organisme internaționale;
 7. Participă, după caz, la elaborarea documentelor de programare pentru derularea asistenței financiare comunitare și a altor forme de asistenta tehnică, întocmite de către prefecturi;
 8. Participă la monitorizarea obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor și a dreptului de stabilire a persoanelor, identificate în actele normative adoptate de către autoritățile administrației publice locale și a calendarului de eliminare a acestor obstacole;
 9. Desfășoară, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul retelei organizate de către Guvernul României, activitățile necesare pentru a răspunde solicitărilor centrului SOLVIT, cu privire la sesizările referitoare la încălcarea reglementărilor UE de către autoritățile publice din județ.
 10. Asigură traducerea documentelor și materialelor cu relevanță în domeniul afacerilor europene.
 11. Asigură secretariatul Comisiei pentru elaborarea, coordonarea și monitorizarea implementării și dezvoltării SCIM din cadrul instituției.

Art. 29. – Activitatea structurilor de specialitate din cadrul instituţiei se va desfăşura cu respectarea planului privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 30. – Prefectul, prin ordin, poate desemna persoane din cadrul structurilor de specialitate ale instituţiei care să efectueze acţiuni de control tematic.

Art. 31. – Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale Instituţiei Prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA  DE SECURITATE

Art. 32. – Asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate conform legislației din domeniu. Componența structurii de securitate se stabilește prin ordin al prefectului.

 Art. 33. Subprefectul în calitate de șef al structurii de securitate coordonează activitatea membrilor structurii de securitate care asigură îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 1. elaborează si supune aprobarii Prefectului Judeţului Teleorman normele interne privind protecția informatiilor clasificate, norme ce vor avea aplicabilitate şi la nivelul celor două servicii publice comunitare.
 2. Întocmește programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate pe baza propunerilor formulate de către toate structurile suboprdonate şi îl supune avizării SIPI Teleorman, iar dupa aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia.
 3. coordoneaza persoanele desemnate din cadrul structurilor subordinate pentru desfăşurarea activităţii de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia.
 4. asigură relationarea cu SIPI Teleorman abilitată sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii.
 5. monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora.
 6. consiliaza conducerea Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate.
 7. informeaza conducerea Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman şi SIPI Teleorman despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora.
 8. acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicită accesul la informatii clasificate.
 9. organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate.
 10. Asigură pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informatii clasificate.
 11. actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces.
 12. Întocmește si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase si niveluri de secretizare.
 13. prezinta conducerii Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicită sprijinul institutiilor abilitate.
 14. efectueaza, cu aprobarea conducerii unitatii, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate.
 15. exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.
 16. avizează cererile de multiplicare şi procesele verbale de distrugere a informaţiilor clasificate.
 17. răspunde de implemenatrea şi asigurarea măsurilor de securitate, pe linie INFOSEC, conform normelor în vigoare.
 18. Pune la dispoziţia şefului Componenței de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman.
 19. monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.
 20. gestionează, respective primeşte, înregistrează, prezintă conducerii Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, expediează prin Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat, corespondenţa clasificată.
 21. gestionează şi ţine evidenţa sigiliilor metalice cu sigla ministerului şi serie numerică, precum şi a ştampilelor utilizate în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman.
 22. pregăteşte documentele clasificate şi asigură inventarierea acestora.

 

CAPITOLUL V

COMPONENȚA DE SECURITATE PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICĂRILOR

Art. 34. – (1) CSTIC îndeplinește atribuțiile componentei de securitate pentru tehnologia informației și comunicații..

 (2)Componența CSTIC se stabilește prin ordin al prefectului.

 (3)CSTIC îndeplineşte ca atribuţii principale:

 1. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate în format electronic şi previne scurgerea de astfel de informaţii clasificate;
 2. elaborează şi actualizează Procedurile Operaţionale de Securitate, denumite în continuare PrOpSec;
 3. monitorează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC;
 4. participă la elaborarea şi actualizarea documentelor „Cerinţele de Securitate Specifice”, „Cerinţele de Securitate Comune”, şi „Cerinţele de Securitate Specifice pentru Protecţia Informaţiilor în format electronic într-un SIC” pentru sistemele de care răspunde;
 5. actualizează şi ţine evidenţa tuturor utilizatorilor sistemelor informatice din cadrul instituţiei;
 6. aplică măsurile adecvate de control al accesului la SIC respectiv;
 7. verifică elementele de identificare a utilizatorilor;
 8. asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de lucru;
 9. evaluează implicaţiile, în planul securităţii, privind modificăriile software, hardware; firmware şi procedurale propuse pentru SIC;
 10. verifică dacă măsurile de configuraţie a SIC afectează securitatea şi dispune măsurile în consecinţă;
 11. instruieşte şi verifică dacă personalul cu acces autorizat la SIC cunoaşte responsabilităţile care revin în domeniul protecţiei informaţiilor;
 12. verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a nu se periclita securitatea sistemului;
 13. asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei sistemului, verificând cocnrdanţa între clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor stocate şi marcajul de secretizare al mediilor stocate;
 14. ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a informaţiilor faţă de câmpurile electromagnetice şi accesul neautorizat la informaţiilor clasificate;
 15. execută instruire şi control privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informaţiilor;
 16.  asigură păstrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control, referitoare la securitate, în conformitate cu PrOpSec;
 17.  stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea în SIC numai a software-ului autorizat;
 18. asigură, împreună cu administratorul de sistem/reţea, aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezervă şi recuperare software;
 19. raportează funcţionarului de securitate orice breşe de securitate, vulnerabilităţi şi încălcări ale măsurilor de securitate.
 20. asigură managementul configuraţiei sistemelor, a reţelelor acreditate în „Cerinţele de Securitate Specifice” sau „Cerinţele de Securitate Comune”;
 21. elaborează propuneri de dezvoltare a SIC, având în vedere şi aspectele legate de evaluare şi certificare;
 22. participă la elaborarea propunerilor de efectuare a unor modificări pentru îmbunătăţirea securităţii SIC;
 23. asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu „Cerinţele de Securitate Specifice” şi „Procedurile Operaţionale de Securitate”;
 24. asigură pregătirea de specialitate a utilizatorilor echipamentelor SIC.

 

CAPITOLUL VI

FUNCȚIONARUL RESPONSABIL DE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 35. Din cadrul instituției și din cadrul celor două SPC-uri, se desemnează, prin Ordin al Prefectului câte o persoană, responsabilă cu protecția datelor cu character personal, care are următoarele atribuții:

a) coordonează elaborarea şi implementarea procedurilor proprii, pe care le supune aprobării conducerii operatorului;

b) elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată;

c) consiliază conducerea operatorului sau a împuternicitului acestuia şi sprijină instruirea personalului care prelucrează date cu caracter personal referitoare la normele şi regulile de protecţie a datelor cu caracter personal;

d) informează operativ conducerea operatorului sau a împuternicitului acestuia despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

e) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul operatorului sau al împuternicitului acestuia şi propune conducerii operatorului sau, după caz, a împuternicitului, în condiţiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces în următoarele cazuri:

e1) la modificarea raporturilor de muncă;

e2) la modificarea atribuţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în fişa postului.

f) Dreptul de acces al utilizatorului la sistemul de evidenţă a datelor cu caracter personal se suspendă pe perioada în care acesta se află în una dintre următoarele situaţii:

f1) urmează un curs sau o specializare cu scoatere din program, pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

f2) se află în concediu fără plată, concediu medical, concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului minor, pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

f3) se află în concediu de maternitate sau concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

f4) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care faţă de utilizator se efectuează cercetări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea dispoziţiilor legale.

f5) alte cazuri prevăzute de lege.

g) La propunerea responsabilului/structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal, conducătorul operatorului dispune revocarea contului unic de către administratorul aplicaţiei atunci când utilizatorul se află în una dintre următoarele situaţii:

g1) la încetarea raporturilor de muncă/de serviciu;

g2) a intervenit o modificare a raporturilor de muncă/de serviciu, iar noile atribuţii nu impun accesul la date cu caracter personal;

h) efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii operatorului sau, după caz, a împuternicitului;

i) asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de Oficiul Responsabilului cu Protectia Datelor Personale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;

j) coordonează soluţionarea cererilor persoanelor vizate;

k) ţine evidenţa cererilor persoanelor vizate.

(2) Atribuţiile specifice responsabilului/personalului din cadrul structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal se stabilesc prin fişa postului.

 

CAPITOLUL VII

FUNCȚIONARUL RESPONSABIL CU INTEGRITATEA

Art. 36. Din cadrul instituției și din cadrul celor două SPC-uri, se desemnează, prin Ordin al Prefectului, câte o persoană, responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, care are următoarele atribuții:

a) asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei din MAI;

b) ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de către DGA;

c) propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire realizate de către personalul specializat al DGA;

d) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei;

e) sprijină personalul DGA în realizarea activităţilor de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

(2) Fişa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuţiile de integritate prevăzute mai sus, ori de câte ori este necesar, în condiţiile legii.

  

CAPITOLUL VIII

GRUPUL DE LUCRU PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI

Art. 37. In cadrul instituției, se constituie, prin Ordin al Prefectului, Grupul de lucru pentru prevenirea corupției, care are următoarea componență:

 1. şeful Grupului, reprezentat prefect sau subprefect desemnat de către prefect;
 2. consilierii de integritate desemnați la nivelul instituției prefectului și ai celor două servicii publice comunitare
 3. secretarul Grupului, reprezentat de consilierul pentru integritate al instituției prefectului.

Art. 38. Grupul de lucru pentru prevenirea corupției are următoarele atribuții:

 1. întocmesc, pentru fiecare activitate inclusă în Fişa de analiză a activităţilor vulnerabile la corupţie, o sinteză a ameninţărilor de corupţie susceptibile să se manifeste în acel context profesional
 2. întocmesc un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate analizat.
 3. în colaborare cu personal specializat din cadrul DGA, realizează o analiză generală a incidentelor de integritate care s-au manifestat în cadrul structurii
 4. identifică şi consemnează în fişele întocmite eventuale deficienţe în cadrul sistemului de control intern/managerial
 5. întocmește registrul riscurilor la corupție
 6. evaluează riscurile de corupţie
 7. întocmesc Raportul de monitorizare a riscurilor de corupţie la nivelul structurii. Activitatea de monitorizare se finalizează prin adoptarea unui Registru revizuit
 8. în cazul producerii unor incidente de integritate transmit serviciului judeţean anticorupţie documentele prevăzute de legislație

 

CAPITOLUL IX

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

Art. 39. (1) Sistemul de control intern managerial din cadrul Instituţiei Prefectului – județul Teleorman reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul instituției, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma „control intern managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specifice.

Art. 40. (1) Prefectul dispune măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor operaționale pe activităţi, după cum urmează:

 1. stabilește prin intermediul fişelor posturilor şi a dispoziţiilor, atribuţiile ce revin personalului subordonat pe linia implementării standardelor de control intern managerial, inclusiv a standardului Proceduri;
 2. se asigură că pentru procesele de bază şi activităţile semnificative, există proceduri;
 3. dispun măsuri de realizare a procedurilor şi după caz, de revizuire a acestora, din iniţiativă proprie, la propunerea conducătorilor de compartimente cu responsabilităţi de control intern managerial, la propunerea structurilor de control sau a structurilor de audit;
 4. aprobă procedurile şi după caz, calendarele de realizare sau modificare a acestora;
 5. dispune măsuri de verificare a modului de punere în practică a procedurilor prin control sau activităţi de supraveghere;
 6. dispune măsuri tranzitorii în situaţia în care procedurile ies din vigoare ca urmare a unor modificări legislative ori organizatorice;
 7. asigură informarea, difuzarea şi prelucrarea procedurilor față de personalul subordonat;
 8. asigură raportarea ierarhică către structura cu atribuţii de control intern managerial privind situaţia procedurilor întocmite în conformitate cu prevederile anexei 3 la OSGG nr. 600/2018;

 (2)Conducătorul fiecărei structuri are obligaţia să inventarieze activităţile desfăşurate la nivelul structurii pe care o conduce / coordonează şi să se asigure că există proceduri pentru fiecare dintre acestea.

 (3)Pentru activitățile procedurabile identificate, şeful structurii va desemna o persoană sau un colectiv de specialitate în vederea întocmirii proiectului procedurii operaționale, consemnând în fișa postului atribuții privind implementarea sistemului de control intern managerial.

Art. 41. În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, prefectul constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.

(2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din structura organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere. Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte.

(3) Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei.

Art. 42. Controlul intern managerial este în responsabilitatea prefectului, care are obligaţia proiectării, implementării şi dezvoltării continue a acestuia. Încredinţarea unor terţi a realizării activităţilor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entităţii publice presupune că, în această situaţie, conducătorul instituției nu îşi îndeplineşte propriile atribuţii cu bune rezultate.

Art. 43. Organizarea sistemului de control intern managerial al oricărei entităţi publice are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

a) obiective cu privire la eficacitatea şi eficienţa funcţionării – cuprind obiectivele legate de scopurile entităţii publice şi de utilizarea în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă a resurselor, incluzând şi obiectivele privind protejarea resurselor entităţii publice de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum şi identificarea şi gestionarea pasivelor;

b) obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne – includ obiectivele legate de ţinerea unei contabilităţi adecvate, de calitatea informaţiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terţi, precum şi de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor;

c) obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne – cuprind obiectivele legate de asigurarea că activităţile entităţii se desfăşoară în conformitate cu obligaţiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne.

Art. 44. Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea continuă a unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu condiţia ca sistemul să respecte următoarele cerinţe:

a) să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific entităţii;

b) să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile;

c) să fie construit cu acelaşi „instrumentar” în toate entităţile publice;

d) să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entităţii vor fi atinse;

e) costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;

f) să fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de control intern managerial.

Art. 45. Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului intern managerial:

 1. Mediul de control. Acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie şi integritate;
 2. Performanţe şi managementul riscului. Acest element-cheie vizează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) şi performanţe (monitorizarea performanţelor);
 3. Activităţi de control. Standardele grupate în acest element-cheie al controlului intern managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor; continuităţii operaţiunilor; înregistrării excepţiilor (abaterilor de la proceduri); separării atribuţiilor; supravegherii etc.;
 4. Informarea şi comunicarea. În această secţiune sunt grupate problemele ce ţin de crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, precum şi a gestionării documentelor;
 5. Evaluare şi audit. Problematica vizată de această grupă de standarde priveşte dezvoltarea capacităţii de evaluare a controlului intern managerial, în scopul asigurării continuităţii procesului de perfecţionare a acestuia.

 

CAPITOLUL X

 COLEGIUL PREFECTURAL

Art. 46. – (1) În judeţ, funcţionează un Colegiu Prefectural compus din Prefect, subprefect şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţ.

 • La lucrările Colegiului Prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.
 • Colegiul Prefectural este condus de către Prefect şi se convoacă de către acesta cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar Membrii colegiului prefectural, precum şi celelalte persoane a căror prezenţă la şedinţele colegiului este considerată necesară sunt convocate de către prefect, individual şi în scris.

(2) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor.

(3) În mod excepţional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor colegiului prefectural.

(4) Membrii colegiului prefectural sunt obligaţi să participe personal la şedinţe, cu excepţia cazurilor temeinic motivate.

(5) Membrul colegiului prefectural aflat în situaţia prevăzută la alin. (4) trebuie să comunice numele înlocuitorului său de drept.

(6) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de instituţia prefectului şi are ca atribuţii redactarea ordinii de zi, luarea măsurilor pentru aducerea la cunoştinţă a convocării şedinţelor, primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural, întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor, arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural.

(7) Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către prefect sau de către subprefectul care a condus şedinţa colegiului prefectural şi cuprinde dezbaterile care au avut loc.

(8) În exercitarea atribuţiilor care îi revin colegiul prefectural adoptă hotărâri. Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, votul prefectului decide.

(9) Hotărârile colegiului prefectural se aduc la cunoştinţă instituţiilor interesate de către secretariatul colegiului prefectural.

(10) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin oricare mijloace de publicitate.

(11) Colegiul Prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al Prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

(12) În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului Prefectural raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate. propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

(13) Colegiul Prefectural are următoarele atribuţii principale:

 1. analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 2. stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
 3. stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor dc acţiune adoptate la nivel naţional;
 4. organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
 5. analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.
 6. Colegiul Prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către Prefect.
 7. Regulamentul de funcţionare al Colegiului Prefectural se elaborează în conformitate cu regulamentul-cadru prevăzut în Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institutia prefectului, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi se aprobă prin Ordin al Prefectului.

CAPITOLUL XI

  REGISTRELE INSTITUŢIEI PREFECTULUI

Art. 47. – (1) Registrele instituţiei sunt următoarele:

 1. registrul general de intrare – ieşire a corespondenţei în care se înregistrează, în ordine, toate documentele care intră şi ies din instituţie, primind număr şi dată de înregistrare:
 2. registrul unic de evidenţă;
 3. registrul de evidenţă a persoanelor primite în audienţă;
 4. registrul de ordine emise de prefect, în care acestea se înregistrează şi li se dă număr, în ordine cronologică;
 5. registrul de evidență a informații clasificate secret de serviciu;
 6. registrul de evidență al informații clasificate secret si strict secret;
 7. registrul de evidență al autorizațiilor de acces la informații clasificate secret de serviciu;
 8. registrul de evidență al autorizațiilor de acces la informații clasificate secret și strict secret;
 9. registrul de evidență al condicelor, borderourilor și registrelor pentru evidențe clasificate;
 10. registrul de evidență
 11. registrul de arhivă;
 12. registrul evidenţă al comisiei de disciplină;
 13. registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu character personal;
 14. registrul privind evidenţa declaraţiilor de interese personale;
 15. registrul de casă privind operaţiunile de încasări şi plăţi;
 16. registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.
 17. Registrul unic de evidență a Procedurilor operaționale
 18. Registru de Hotărâri ale Comisiei de Monitorizare SCIM

(2)Evidenţa petiţiilor şi audienţelor este realizată şi în format electronic.

(3)La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru, se va întocmi un proces – verbal de închidere, care va fi contrasemnat de persoana ce operează în registru.

Art. 48. – În scopul desfăşurării eficiente a activităţii Instituţiei Prefectului, Prefectul poate aproba şi întocmirea altor registre în afara celor prevăzute mai sus, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL XII

 STATUTUL PERSONALULUI INSTITUŢIEI PREFECTULUI

 

SECŢIUNEA 1-a

 CATEGORII DE PERSONAL

Art. 49. – (1) În instituţia Prefectului îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi personal încadrat cu contract individual de muncă.

Art. 50. – Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:

 1. legalitate, imparţialitate şi obiectivitate:
 2. transparenţă;
 3. eficienţă şi eficacitate:
 4. responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
 5. orientare către cetăţean;
 6. stabilitate în exercitarea funcţiei publice;
 7. subordonare ierarhică.

Art. 51. – Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:

 1. supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea dc a respecta Constituţia şi legile tarii;
 2. prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
 3. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 5. imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi sa aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. în exercitarea funcţiei publice;
 6. f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să- şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 8. cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună – credinţă;
 9. deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor, sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Art. 52. – Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

 1. prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 2. asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în fata autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 4. imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi sa aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de bună-credinţâ şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
 8. deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

COMISIA PARITARĂ

Art. 53. – (1) Comisia paritară din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman este compusă din 4 membri titulari şi 2 membri supleanţi.

(2) Prefectul stabileşte prin ordin perioada în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară. Ordinul se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei, şi rămâne afişat până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare.

Art. 54. – (1) Membrii titulari ai comisiei paritare sunt desemnaţi astfel:

 1. jumătate, de către Prefect;
 2. jumătate, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei. în condiţiile legii, ori prin votul majorităţii funcţionarilor publici din instituţie, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.

(2)Membrii supleanţi sunt desemnaţi cu respectarea principiului parităţii şi al asigurării reprezentativităţii părţilor.

(3)Preşedintele comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai acesteia, pe o perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv. Rezultatul alegerii se aduce de îndată la cunoştinţă persoanelor care au desemnat membrii în comisia paritară, potrivit aliniatului (1).

Art. 55.  Activitatea şi atribuţiile comisiei paritare sunt reglementate de HGR nr. 833/2007.

 

SECŢIUNEA a 3 -a

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Art. 56.  (1) Comisia de disciplină din cadrul Instituției Prefectului are în componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de prefect, iar al treilea membru este desemnat,  de majoritatea funcţionarilor publici din cadrul instituţiei pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.

(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează, în condiţiile prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant. Membrul supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa membrului titular corespunzător din comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen, în condiţiile prezentei hotărâri.

(3) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

(4) Preşedintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre aceştia. În situaţia în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales preşedinte membrul care are cea mai mare vechime în specialitate juridică sau, în cazul în care acesta nu există, membrul care are cea mai mare vechime în funcţia publică.

(5) Comisia de disciplină are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi de prefect pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.

Art. 57.  Activitatea şi atribuţiile comisiei de disciplină – conf. Secțiunii a V a a HGR 1344/2007.

 

CAPITOLUL XIII

ATRIBUŢII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR

 DISPOZIŢII FINALE

Art. 58. Toate structurile Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 59. (1) Toate structurile vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.

În acest sens personalul cu funcţia de Şef serviciu:

 1. organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul legal;
 2. răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;
 3. asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimentele respective;
 4. elaborează şi supun spre aprobare Prefectului procedurile de lucru scrise, pentru desfăşurarea activităţii;

 (2)Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

 (3)Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, nou apărute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia.

Art. 60. Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Art. 61. Serviciul Public Comunitar Regim Premise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor simple au stabilite Regulamente de Organizare şi Funcţionare distincte.

Art. 62. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va difuza sub semnătura tuturor structurilor de specialitate, conducătorii acestora având obligaţia să asigure, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

Art. 63. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului intră în vigoare odată cu aprobarea sa, prin ordin al Prefectului.