Lista cu documentele de interes public/ documentele produse de instituție

  • SERVICIUL CONTROLUL LEGALITATII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APLICAREA ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU, APOSTILA

1. Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliilor Locale, municipale, orasenesti si comunale
2. Dispozitii ale presedintelui CJ si a primarilor din judetul Teleorman
3. Proceduri prealabile a contenciosului administrativ
4. Dosare de instanta in care Institutia Prefectului judetul Teleorman sau Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului la proprietate privata asupra terenurilor Teleorman au calitate procesuala, in cauze aflate pe rol
5. Dosare privind acte administrative emise de catre autoritati locale, atacate la instantele de contencios administrativ de catre prefectul judetului Teleorman
6. Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga
7. Petitii si raspunsuri, in baza O.G. 27/2002.
8. Hotarari ale Comisiei Judetene privind aplicarea legilor fondului funciar si acordarea de despagubiri pentru veteranii de razboi,
9. Notificari in baza Legii nr. 10/ 2001,
10. Cereri pentru acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 290/2003,
11. Raspunsuri la petitii, acte centrale si note de audienta.

Compartiment Informare, Relatii Publice, IT:
1.Activitatea de primire în audienta la conducerea Institutiei;
2. Raspunsuri la petitii adresate institutiei de catre autoritatile centrale si la cele adresate în baza O.G. 27/2002;
3. Evidenta documentelor cu privire la raspunsurile la cererile depuse in baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informatiile de interes public;
4. Documente, raportari, privitoare la aplicare dispozitiilor Legii nr. 544/2001, a H.G. 123/2002 si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 5. Rapoarte si informari cu privire la activitatea de relatii publice;
6. Buletine informative;
7. Activitati de protocol, organizare evenimete cu caracter national si local.

  • SERVICIUL AFACERI EUROPENE, STRATEGII ŞI PROGRAME GUVERNAMENTALE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ, SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE, SITUAŢII DE URGENŢĂ

1. Referate si circulare, note de informare, adrese, buletine informative
2. Protocoale de colaborare
Invitatii pentru diverse evenimente
Raspunsuri la adrese
Informări ale autoritatilor locale, in domeniul afacerilor europene
3. Proiecte de finanțare
4. Rapoarte de monitorizare
5. Rapoarte si evaluari in zona situatiilor de urgenta
6. Rapoarte de control in relatia cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judetului Teleorman
7. Raspunsuri la sesizari si la petitii, in baza O.G. 27/20028. Ordine ale Prefectului judetului Teleorman si notele de fundamentare ale acestora9. Proiecte de hotarari de guvern, initiate de catre prefect si de catre presedintele Consiliului Judetean Teleorman
10. Raportari anuale- activitatea conducerii institutiei
11. Informari cu privire la starea economica si sociala a judetului
12. Programul de dezvoltare economica a judetului
13. Secretariate tehnice comisii si Colegiul Prefectural
14. Invitatii pentru evenimente diverse
15. Autorizatii colectare deseuri reciclabile
16. Propuneri de modificari legislative, in zona sociala
17. Hotarari ale Colegiului Prefectural al judetului Teleorman

  • SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

1. Registrele de contabilitate
2. Registrele de mijloace fixe
3. Bonuri de natura stocurilor
4. Mijloace banesti si decontari/ dispozitii de plata, de incasare, registrul de casa
5. State de salarii si alte drepturi de personal
6. Contabilitatea generala
7. Angajamente de plata
8. Dosare de achizitii
9. Registul ordinelor prefectului, si documentatiile de fundamentare ale ordinelor emise de catre prefect
10. Dosare profesionale si de personal
11. Statul de functii si statul de personal
12. Fise de magazie, de inventar si PSI
14. Referate aprovizionare
15. Procese verbale de custodie
16. Borderouri arhiva
17. Bonuri de consum

  • CANCELARIA PREFECTULUI

1. Materiale necesare organizarii sedintelor de lucru ale prefectului
2. Sinteze mass-media, pentru informarea prefectului si a subprefectului
3. Comunicate de presa
4 .Informari catre presa
5. Documentare in vederea elaborarii raportului prefectului, referitor la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare
6. Documentarea prefectului cu privire la indeplinirea obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a situatiei rromilor
7. Elaborarea de sinteze urmare a intalnirilor prefectului cu reprezentantii societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice

  • PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

1. Programul de Dezvoltare Economica si Sociala a Judetului Teleorman
2. Programe si strategii ale Institutiei Prefectului judetul Teleorman
3. Programul principalelor actiuni ale serviciilor publice deconcentrate din judetul Teleorman
4. Programul si strategii multianuale privind modernizarea Institutiei Prefectului judetul Teleorman
5. Raport anual de activitate al Institutiei Prefectului judetul Teleorman

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULAREA VEHICULELOR

1. Permise de conducere
2. Certificate de inmatriculare
3. Autorizatii provizorii de circulatie
4. Formulare folosite in activitatea de inmatriculare a vehiculelor si a eliberarii permiselor auto
5. Situatii statistice
6. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE

1. Pasaport simplu; paşaport electronic
2. Pasaport simplu pentru cetatenii romani din strainatate
3. Dovada privind folosirea pasaportului
4. Dovada privind clarificarea statutului juridic in raport cu Statul roman
5. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului