Cariera

ANUNŢ

25.10.2019

    INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN, organizează în data de 27 noiembrie 2019, începând cu ora 10,00 proba scrisa și 29 noiembrie 2019 ora 10,00, interviul, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.178, concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de sef serviciu, Serviciul Proiecte, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă și Relații Internaționale.

    Conditiile de participare la concurs sunt cele  prevăzute la art. 483, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, exceptie lit. (f) respectiv:

  1. sa fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  2. sa îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate , respectiv de 5 ani, art. 468 alin. (2), lit. a ;
  3. sa îndeplineasca condițiile de studii precum si condițiile specifice necesare ocuparii functiei publice, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenta,  sau echivalenta în stiinte economice, stiinte juridice, stiinte administrative sau  stiinte ingineresti ;
  4. să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  5. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019;

    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării pe site-ul institutiei, la sediul Instituţiei Prefectului  Judeţul Teleorman, camera 128, respectiv  25.10.2019-13.11.2019 orele 16,30, de unde se pot lua şi relaţii cu privire la actele necesare şi bibliografia. Relatii suplimentare  se pot obtine la sediul  Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.178, camera 128, telefon 0247317436 sau de pe site-ul institutiei tr.prefectura.mai.gov.ro/.

    Dosarele de participare la concursul de promovare vor contine:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

      La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu Serviciul Proiecte, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă și Relații Internaționale organizat de Institutia Prefectului – Judeţul Teleorman în data de 27 noiembrie 2019 este disponibil aici.

Anuntul privind suspendarea tuturor concursurilor aflate în desfășurare pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție vacante este disponibil aici.