Comisia paritară

COMISIA PARITARĂ

Art. 53. – (1) Comisia paritară din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman este compusă din 4 membri titulari şi 2 membri supleanţi.

(2) Prefectul stabileşte prin ordin perioada în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară. Ordinul se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei, şi rămâne afişat până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare.

Art. 54. – (1) Membrii titulari ai comisiei paritare sunt desemnaţi astfel:

a) jumătate, de către Prefect;

b) jumătate, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei. în condiţiile legii, ori prin votul majorităţii funcţionarilor publici din instituţie, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.

(2) Membrii supleanţi sunt desemnaţi cu respectarea principiului parităţii şi al asigurării reprezentativităţii părţilor.

(3) Preşedintele comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai acesteia, pe o perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv. Rezultatul alegerii se aduce de îndată la cunoştinţă persoanelor care au desemnat membrii în comisia paritară, potrivit aliniatului (1).

Art. 55. Activitatea şi atribuţiile comisiei paritare sunt reglementate de HGR nr. 833/2007.