Buletinul informativ

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC:

   • Organigrama Institutiei Prefectului judetul Teleorman
   • Ordinele prefectului, mai putin ordinele cu caracter personal
   • Raport de activitate al Institutiei
   • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 si a Legii nr. 52/2003, la nivelul judetului Teleorman
   • Strategia de modernizare a Institutiei Prefectului judetul Teleorman
   • Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Teleorman
   • Planul de actiuni al Institutiei Prefectului judetul Teleorman,
   • Actele Comisiei de dialog social
   • Actele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice a judetului Teleorman
   • Lista serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judetului Teleorman
   • Documente de interes juridic
   • Bugetul anual
   • Bilantul anual
   • Documente gestionate si /sau produse in cadrul institutiei.
   • Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şl a drepturilor reale supuse inventarierii:

LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC:

 1. Informaţii privind Ordinele emise de prefect;
 2. Informaţii cu privire la structura organizatorică şi atribuţiile aparatului propriu al prefectului judeţului Teleorman
 3. Informaţii privind sursele financiare şi bilanţul contabil al Instituţiei Prefectului- judeţul Teleorman;
 4. Informaţii cu privire la Raportul anual al prefectului judeţului asupra stării generale economice, sociale, culturale şi administrative a judeţului, realizarea Programului de Guvernare, prezentat Guvernului României;
 5. Informaţii cu privire la activitatea Colegiului PrefecturalTeleorman;
 6. Informaţii privind activităţile instituţiei prefectului în domeniul afacerilor europene şi a relaţiilor externe;
 7. Informaţii privind oportunităţile de finanţare;
 8. Informaţii privind derularea în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale monitorizate de instituţia prefectului;
 9. Informaţii privind relaţiile cu patronatele şi sindicatele;
 10. Informaţii privind comisiile de specialitate conduse de prefect;
 11. Informaţii privind starea de legalitate a actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale din judeţulTeleorman;
 12. Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale.

GHIDUL CETĂŢEANULUI PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC:

DE CE ai nevoie de acest drept?
PENTRU CĂ:

 • plăteşti impozite si taxe statului;
 • eşti responsabil si vrei sa ştii cum este gestionat banul public; o cei pe care i-ai ales trebuie sa-si respecte promisiunile; o funcţionarii din instituţiile publice sunt in slujba ta si nu invers; o administraţia publica este din ce in ce mai transparenta

CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public?

 • Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fara nici o interferenţa si de a cauta, primi si raspandi informaţii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Constituţia României, art.31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi ingradit…Autorităţile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”, o Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

DE CE ESTE IMPORTANTA pentru România Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public?
PENTRU CA:

 • este un pas major in consolidarea democraţiei si in reforma administraţiei publice o institutionalizeaza TRANSPARENTA in relaţiile dintre cetatean si autoritatile si instituţiile publice;
 • se va produce o schimbare de mentalitate in relaţia dintre cetatean si funcţionarii publici; o accesul Ia informaţiile publice va reprezenta regula, iar limitarea accesului, excepţia.

CE ESTE INFORMAŢIA DE INTERES PUBLIC?
Orice informaţie produsa sau gestionata de instituţiile sau autoritatile publice.

INFORMAŢIILE CLASIFICATE sunt informaţii de interes public?
Da, numai ca accesul la acestea este limitat prin lege.

CINE poate solicita informaţii de interes public?
Orice persoana fizica sau juridica, de cetăţenie română sau străină.

Poţi solicita orice informaţie, fara nici o RESTRICŢIE?
Da, dar trebuie sa ştii ca exista informaţii de interes public la care accesul este exceptat.

Care sunt acele informaţii care sunt EXCEPTATE de la accesul liber?

 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale;
 • informaţiile cu privire la datele personale, daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane; o informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

CE sunt informaţiile furnizate din OFICIU?
Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.

UNDE sunt disponibile informaţiile din oficiu?
Informaţiile din oficiu sunt disponibile in Punctele de informare – documentare ale instituţiilor si autoritatilor publice, in Monitorul Oficial sau in mijloacele de informare in masa, precum si in publicaţiile proprii sau in pagina de Internet.

CARE sunt categoriile de informaţii ce se furnizează din oficiu?

 • Actele normative in baza carora autorităţile sau instituţiile respective funcţionează si sunt organizate; o Modul in care sunt organizate instituţiile sau autorităţile publice, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare si programul de audienţe;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele prin care poate fi contactata instituţia sau autoritatea publica: denumirea instituţiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiilor publice, programele şi strategiile adoptate de fiecare instituţie si autoritate in parte;
 • Lista cu documentele considerate de interes public;
 • Lista cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţiile si autoritatile respective; o Modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autorităţilor si instituţiilor publice în situaţia în care o persoana se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.

CE sunt informaţiile furnizate la cerere?
Orice informaţie pentru care care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitări.

CUM poţi obţine o informaţie furnizata la cerere?

 • VERBAL, adresandu-te birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informarea publica.ln cazul in care este disponibila, informaţia solicitata va fi furnizata pe loc.Daca nu este posibil acest lucru, vei fi indrumat sa depui o solicitare in scris.
 • IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail).EIe vor fi inregistrate si vei primi o recipisa conţinând data si numărul de inregistrare a cererii.
 • Cei de la biroul de informare iti vor pune la dispoziţie un formular tip de solicitare a informaţiilor de interes public (sau il poţi lua de aici).

Poţi primi răspunsul si prin e-mail?
Poţi solicita răspunsul si pe suport electronic (e-mail) daca birourile de informare publica deţin mijloacele tehnice necesare. Care sunt COSTURILE accesului la informaţie?

Accesul la informaţiile de interes public este GRATUIT. Nu trebuie sa plăteşti pentru serviciile de cautare si identificare a informaţiei solicitate, dar, in cazul in care soliciţi copii după documentele oficiale, trebuie sa suporţi contravaloarea serviciilor de copiere.

După CAT TIMP vei primi răspunsul la solicitarea ta?

 • autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii;
 • în cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, răspunsul va fi comunicat solicitantului în cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
 • daca informaţia pe care o soliciţi este considerata a fi o informaţie exceptata de la liberul acces, in cel mult 5 zile lucratoare vei fi instiintat in scris despre acest fapt.

In cazul in care consideri ca ti-a fost incalcat dreptul de liber acces la informaţie, poţi depune o RECLAMATIE?

 • Da, dar trebuie sa o faci in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
 • Reclamatia trebuie adresata conducătorului autoritatii sau instituţiei careia i-ai adresat solicitarea iar acesta este obligat ca, in urma unei anchete administrative, sa iti dea un răspuns in cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii;
 • Daca reclamatia ta este intemeiata, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial si va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Poţi sa te adresezi JUSTIŢIEI daca ti-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?

 • Da, poţi sa o faci direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţiala sau după răspunsul la reclamatia administrativa;- Plângerea trebuie depusa la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărui raza teritoriala domiciliezi sau in a cărui raza teritoriala se afla sediul instituţiei sau autoritatii publice impricinate, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţiala;
 • Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa iti furnizeze informaţiile de interes public solicitate si sa iti plateasca daune morale si/sau patrimoniale;
 • Daca eşti nemulţumit de hotararea instanţei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel.Decizia Curţii de Apel ramane definitiva si irevocabila;
 • Atât acţiunea depusa la prima instanţa, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUŢIEI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE:

În această situaţie se va proceda conform prevederilor art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art.32-36 din HG nr. 123/2002.

 1. În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conform unuia din modelele anexate, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
 2. Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 din HG nr. 123/2002 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale normelor metodologice.
 3. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.
 4. Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizînd nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 prin Ordinul Prefectului nr. 74/24.02.2005 cu modificările şi completările ulterioare , s-a constituit comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
 5. Comisia de analiză privind ncălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public are următoarele responsabilităţi:
  • a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
  • b) efectuează cercetarea administrativă;
  • c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
  • d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. în cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
  • e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
 6. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
 7. Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.